จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน


วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) เวลา 07.45 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"  ให้กับ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สมควรให้ได้รับการยกย่อง ให้ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการเชิดซูเกียรติ

เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.