ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน" เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและแกนนำเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่เกษตรกรรม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์


แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรที่หน่วยทหารได้จัดสรรผืนแผ่นดินตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง สถานที่แห่งนี้ เป็นมากกว่าหน่วยทหาร แต่ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงในพื้นที่จริงด้วย แบ่งออกเป็นสองโซนใหญ่คือ โซนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ และโซนที่เป็นพื้นที่การเกษตร เรียนรู้วัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


เยาวชนและแกนนำจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะได้รับความรู้ และเล่นเกมในแต่ละฐาน ดังนี้
- ฐานแรกคือ การเพิ่มมูลค่าให้ขยะด้วยการแยกขยะในชีวิตประจำวัน (ขยะทองคำ) โดยวิทยากรจะให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ประโยชน์จากการแยกขยะรีไซเคิล และธนาคารขยะ เยาวชนจะได้รับความรู้และประสบการณ์การซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลที่นำมาจากบ้านและนำไปขายที่ธนาคารขยะ
- ฐานที่สองคือ ถังหมักรักษ์โลก (green cone) เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับการจัดการขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนเพื่อไม่ให้ปะปนไปกับขยะอื่นๆ โดยอาศัยกระบวนการของจุลินทรีย์แบบใช้ก๊าซออกซิเจนซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน้อยมากเมื่อเทียบกับการหมักแบบอื่นๆ
- ฐานที่สามคือ การเปลี่ยนเศษอาหารและมูลสัตว์ให้มีมูลค่า (Waste To Worth) ด้วยวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการเศษอาหาร ไส้เดือนจะย่อยเศษอาหารที่เหลือจนได้ปุ๋ย ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชได้ด้วย


ดังนั้น การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ปริมาณขยะลดลง และเกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ชุมชนสามารถจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้ 

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.