อุทัยธานี-ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือโควิด-19

 

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา  ร่วมกับ นางสาว สุวัชรี ศรีกำพี้ จ่าจังหวัดอุทัยธานี  สุดใจ น้ำสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นาย ศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ) นางสาว สุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  นางสาว อทิตยา เยาว์พฤกษ์ชัย สังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางสาว ธีราพร จินตนาภา สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และควบคุมยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) จังหวัดอุทัยธานี  ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการโดยมีสมาชิกจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 43 นาย 


ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์


สำเนา  ทองศรี รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.