กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ได้แก่ เขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายบุญชู ภู่กลั่น สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เข้าร่วมร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,ส่วนราชการ ,ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

*กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้จากการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรด้านประมงในพื้นที่ โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ได้แก่เขต หนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง ให้แก่ชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณใกล้เคียง จำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ล้านตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห ปลากาดำ ปลาตะเพียนทอง และปลาหมอไทย โดยกำหนดจุดปล่อยพร้อมกันจำนวน 6 จุด ดังนี้ 

จุดที่ 1 : โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

จุดที่ 2 : วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

จุดที่ 3 : วัดพลมานีย์ แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

จุดที่ 4 : โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

จุดที่ 5 : โรงเรียนนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (วัดพระยาปลา) แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

จุดที่ 6 : ถนนคนเดินคลองลำไทร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ นำไปสู่ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของพื้นที่ได้ฟื้นคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

--- สัมภาษณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์---


** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.