กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง ที่ไร่เปี่ยมสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


 วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ไร่เปี่ยมสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช/อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย , นายภูวนาท  นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ,นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ,หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรุงเทพฯ,สำนักงานเกษตรพื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้

*กิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วประสบความสำเร็จ โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกแตงโม จำนวน 4 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 นำเสนอข้อมูลของเกษตรกรตัวอย่าง และเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการฯ 

สถานีที่ 2 นำเสนอวิธีการปลูกและการดูแลรักษาแตงโม 

สถานีที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวและราคาจำหน่าย

สถานีที่ 4 ตัวอย่างผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการพืชหลากหลายของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม เมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาปรัง ทั้งในด้านของการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต(เฉพาะเงินสด) และกำไรสุทธิ

**นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัดในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวนาปรัง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ผลผลิตจะเสียหายจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดรอบการปลูกข้าว และรับมือปัญหาภัยแล้งของเกษตรกร และให้ความรู้ในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการผลิตในรอบการเพาะปลูกถัดไป    

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร---

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.