ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีพาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยท่าเรือแหลมฉบังได้สนับสนุนกิจกรรมนี้กับโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มีมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา และเป็นส่วนของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน ตาม Corporate Social Responsibility (CSR) อีกด้วย

ภาพข่าว/ปชส.ทลฉ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.