จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนวัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชนที่สามารถขับขี่จักยานสองล้อได้ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยจราจรในอนาคตและเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั้งยืน โดยมีนายพีระยุทธ แซ่รั้ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการสำนักเขตการศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวดง ผู้ดำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้องสูง  คณะครูอาจารย์ วิทยากร ผู้มีเกียรติและนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ให้การต้อนรับและเข้ารับการอบรม


ทั้งนี้ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชน เพราะการอบรมมอบความรู้ความเข้าใจถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยมากขึ้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคต นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต
สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย และ การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยานก่อนใช้งาน และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการฝึกภาคสนามด้วยการขับขี่รถจักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การขี่ในเส้นทางที่มีทางร่วมทางแยกต่าง ๆ การขี่บนทางขรุขระ เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อต้องพบเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าจากการขับขี่รถจักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เยาวชนสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว  นาคา คะเลิศรัมย์ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.