มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเชิดชูเกียรติรางวัลแห่งความดี ศิลปินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาณ​ ห้องประชุมอมราวดี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติรางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง การแสวงหาและพัฒนามาความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางหนึ่งในการบรรลุพันธกิจดังกล่าว คือการสรรหาศิลปินที่มี"ความดี ความรู้ความสามารถ ด้านศิลปะวัฒนธรรม" และคัดเลือกศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและมีคุณค่า เพื่อให้เป็นแบบอย่างและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
" รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" จึงเป็นรางวัลที่ยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยรางวัลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการมอบติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5​ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติและผลงานของศิลปิ​นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลแห่งความดีศิลปินแหล่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา​ มี​ 3  ท่าน
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ณัฏฐพล​ สุวรรณ​กุศลส่ง​ สาขาทัศนศิลป์
2. นายโกมินทร์ พูลเขต​ร์กิจ​ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี
3.นายนิทัศน์​ จันทร์​ สาขา ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา​ แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเป็นผลงานของศิลปินทั้ง 3 ท่าน เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากศิลปินเจ้าของผลงานโดยตรง ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นหลังที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.