กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เรส คิวฟาร์ม) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เรส คิวฟาร์ม) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และติดตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง ( Young Smart Farmer ) โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการต้อนรับในครั้งนี้


*คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร การสหกรณ์ การพัฒนาการผลิต การแปรรูป ธุรกิจการเกษตรและการเกษตรสร้างมูลค่า พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการศึกษาดูงานและติดตามการการัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปราดเปรื่องของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้กิจกรรมการลดต้นทุน การใช้พลังงานทดแทนในการเกษตร เกษตรพลังงานค่าไฟศูนย์บาท การปลูกเมล่อน การปลูกผักสลัดแบบไม่ใช้สารเคมี การนำศาสตร์พระราชามาใช้ เขื่อน ฝาย แก้มลิง คลองไส้ไก่ นำไปสู่สร้างการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการแบบนี้ ไปขยายสร้างเครือข่ายให้เพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป
  ----สัมภาษณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา----


** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.