สำนักงานประชาสัมพันธ์ปราจีนบุรี เปิดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

            วันนี้ (18 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี   ณ ห้องสัมมนาครัวภักดี ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนางจิตธิมา  รัตนสุนทร รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ตามภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนงกับจังหวัดปราจีนบุรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงนโยบายเร่งด่วน ผ่านเครือข่ายสื่อในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ สื่อมวลชนด้านโทรทัศน์, สื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง(ผู้บริหาร ผู้จัดรายการ ผู้ประกาศ), สื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปมช.กปส.)  จำนวน 30 คน 

    การจัดโครงการบริหารเครือข่ายฯ ประกอบด้วยการบรรยายการประชาสัมพันธ์ด้าน  การท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกิ้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี บรรยายเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มขึ้น ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชน หลังจากนั้นจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารยุคดิจิทัล สื่อสารอย่างไรให้โดนใจ และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยนางจิตธิมาฯ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี และปิดท้ายด้วยคำถามที่ว่า “ท่านรู้จักกรมประชาสัมพันธ์หรือยัง?” เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลข่าวสารจากการเข้าร่วมโครงการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งนี้ จากนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี ไปขยายผล ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปอีกด้วย


ข่าว/ สุรชัย ใจบุญ

ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.