ราชบุรี - "สยามคูโบต้า" จับมือ จ.ราชบุรี ปั้นโมเดล "เมืองปลอดการเผา"


 
      สยามคูโบต้า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จ.ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจ.ราชบุรี ถือเป็นโมเดล “เมืองต้นแบบปลอดการเผา” แห่งแรกในภาคกลาง มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร และส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร ตั้งเป้าพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดความอย่างยั่งยืน

      วันที่ 19 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจ.ราชบุรี ระหว่างบริษัท สยามคูโบต้าฯ กับจ.ราชบุรี  โดยมีนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อม ผู้บริหารบริษัท สยามคูโบต้าฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน

      นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” โดยกว่า 50% เกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งรวมถึงการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิตประจำวันของประชาชน สยามคูโบต้าในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดการเผา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว และใบอ้อย โดยนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) และองค์ความรู้ด้านการเกษตร (Knowledge Solutions) ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

    ทั้งนี้สยามคูโบต้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2565 ซึ่งในปี พ.ศ.2563 สยามคูโบต้ามุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดการเผาผ่านกิจกรรมรณรงค์และสัมมนาโครงการฯ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งจังหวัดต้นแบบเกษตรปลอดการเผา โดยได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเป้าหมาย ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับจ.มหาสารคาม , อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ผลักดันแนวคิดเกษตรปลอดการเผาให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับในปีนี้ สยามคูโบต้าได้สานต่อโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจ.ราชบุรี ผนึกกาลังกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ รวมไปถึงผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าในจ.ราชบุรี เพื่อผลักดันให้ราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ภายใต้แนวคิด “ราชบุรี เมืองต้นแบบปลอดการเผา” ถือเป็นโมเดลเมืองปลอดการเผา จังหวัดแรกในพื้นที่ภาคกลาง

      “เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอยางยั่งยืน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในจ.ราชบุรีครั้งนี้ได้วางเป้าหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนกระบวนการเพาะปลูกโดยวิธีปลอดการเผา รวมถึงส่งเสริมระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจสาหรับตลาดรับซื้อและการขนส่งไปยังผู้รับซื้อ และยังตั้งเป้าหมายสร้างแปลงตัวอย่าง ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ในการส่งเสริมวิธีการทำเกษตรปลอดการเผา เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ในจ.ราชบุรีอีกด้วย” นางวราภรณ์ กล่าว

      ด้านนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จ.ราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนชาวราชบุรีตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จ.ราชบุรี จึงพร้อมร่วมมือกับสยามคูโบต้าฯ ผลักดันโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อตอบรับนโยบายงดการเผาในพื้นที่การเกษตรของภาครัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ตั้งเป้าหมายในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจ.ราชบุรี ให้เป็นศูนย์ ภายในปีพ.ศ. 2565

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.