ชลบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลบางพระแจ้งประชาชนตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภาท้องถิ่น


นายธราธิป  เกียรติวุฒิไกร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยได้มีการตอดประกาศรายชื่อไว้ที่เทศบาลตำบลบางพระ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา และตามหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ ซึ่งกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 17 มีนาคม นี้

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.