จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ททท. และผู้ประกอบการ ร่วมขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง


วันที่  1 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  กระทรวงมหาดไทย  จึงให้จังหวัด  ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในจังหวัดใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆ  ด้านการท่องเที่ยว  ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ทั้งเมืองหลักหรือเมืองรอง เพื่อให้การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเมืองรองและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวไทย  ของจังหวัดอุตรดิตถ์    สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ    สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ประสานกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์   จึงได้จัดการประชุมขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  โดยมีคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมศิลาอาสน์  ชั้น 5   ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งประชุมผ่านระบบโปรแกรม  Zoom  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพข่าว : นาคา คะเลิศรัมย์ 


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.