กาญจนบุรี-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

  


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1-2  มีนาคม 2564 และนายเสถียร  มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งประธานสภาเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
* การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ร่วมกันหารือประเด็นปัญหาแต่ละจังหวัด และระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดทำข้อเสนอ มาตการ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภาคกลาง โดยมีวาระพิจารณา จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการแก้ไขดังนี้ 1.ปัญหาภัยแล้ง 2.ปัญหาด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัด 2.1 การบริหารจัดการน้ำ 2.2 ปัญหาที่ดินทำกิน 2.3 ปัญหาอื่นๆ 3.ขยายผลการขับเคลื่อนการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ ลำไอออนพลังงานต่ำ 4.กำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการ หัวข้อการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคกลาง สกช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน : แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระที่ประชุม เพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร**นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้นำเสนอถึงการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการขุดแม่น้ำสายหลักทั้ง 22 สาย ในแบบขั้นบันได สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรต่อไป 
*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.