กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 2/2564

 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเทพชัย  ปรีสง่า  รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 2/2564  และนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้* การประชุมมีวาระดังต่อไปนี้ 1.วาระสืบเนื่องจากครั้งก่อน (1) ความคืบหน้าการทำหมัน และการฉีดวัคชินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (2) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอช่วงฤดูแล้ง ที่ส่งผลกระทบพื้นที่การเกษตรกรุงเทพมหานคร ฝั่งพระนคร  2.วาระเพื่อทราบ คือ คณะทำงานฯรายงานอุปสรรค ปัญหา และผลการดำเนินงานในพื้นที่ 3.วาระเพื่อพิจารณา (1) ปัญหาคูคลองพื้นที่ฝั่งพระนคร (2) คณะทำงานฯ เสนอประเด็นเพื่อพิจารณาในพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนเมษายน 2564 พิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป** ข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.