ฉะเชิงเทรา-ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช ร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หาแนวทางขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2555 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเซล สวนบุรี อาจารย์ภาควิชาพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน ,อาจารย์มนฑาทิพย์ โสมีชัย ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ผู้คิดและทำโครงการบางกระเจ้าโมเดล จ.สมุทรปราการ) ,อาจารย์แสวง เกิดปทุม อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย(วว.) โดยมีเกษตรกร ผู้นำชุมชนตำบลเทพราช และภาคีเครือข่าย ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ในครั้งนี้
* นายขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2555 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า เนื่องจากตนเองเป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละปี รวมถึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มสมุนไพรไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์รัก สืบสาน ฟื้นฟูสมุนไพรไทย และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม มีความตั้งใจจะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสมุนไพรไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบครบวงจร รวมถึงการสร้างตลาดรองรับสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช ชึ่งมีผู้ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิต สามารถนำมาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้ได้ จึงได้ร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างตลาดปลอดภัยในพื้นที่ศูนย์ดังกล่าว ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสมุนไพรไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย ไป พร้อมมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์และผลผลิตของเครือข่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว:ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.