กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564  และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้ * การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ (1) การควบคุมบริหารประตูน้ำในพื้นที่ (2) ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และวาระเพื่อทราบ (1) การมารายงานตัวของหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (2) การปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป
** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.