ที่ จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดตัวตลาดย้อนยุค ตลาดต้องชม ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า บรเิวณศาลหลักเมือง ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าคณะทำงานบริหารตบาด ภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ภายใต้ ชื่อโครงการ ว่า ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีการจ้ดให้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่ภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมก้น  เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าการบริการและการท่องเที่ยวในชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน ส่วนกิจกรรมที่จัดในงานประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายสินค้าของนักเรียน การแสดงของเยาวชน การแสดงของชาวชุมชนและการแต่งกายสไตล์ย้อนยุค รถจักยานยนต์ สวยงามและตกแต่งให้สถานที่ให้มีกลิ่นอายย้อนยุค และตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าเปิดทุกวันเสาร์

ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.