กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ,หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่และผู้แทน 1 – 4 ,สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ,สำนักงานกองทุนฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


*  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเรื่องที่เสนอให้ประชุมทราบ คือ สรุปการจัดงานครั้งที่ 1/3564  และวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ในวันพุธที่ 10  มีนาคม 2564 ที่ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1)สภาพปัญหาและความต้องการหลักของเกษตรกรในพื้นที่กับการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อกำหนดหัวข้อการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร 2)การเตรียมจัดสถานที่ แผนที่เดินทาง แผนผังคลินิกต่างๆ การประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และการสาธิต 3)รายละเอียดความต้องการอุปกรของแต่ละคลินิก และเรื่องปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ประชุมให้หน่วยงานที่ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดงานในครั้งนี้


** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีบริการรับเรื่องร้องทุกข์ด้านการเกษตร รวมถึงประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรกรุงเทพฯและสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้เข้าใจอย่างถูกต้องต่อไป
---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร---

 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

                                                             

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.