นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีสะท้อนปัญหาเกษตรกรตำบลไทรใหญ่

  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีประชาคมสะท้อนปัญหาของเกษตรกร และระดมความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาของเกษตรกรตำบลไทรใหญ่ 


ซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพและพร้อมที่จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน/หมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลไทรใหญ่  อาทิ เช่น ชนิดหรือประเภทของการทำการเกษตร จำนวนพื้นที่การเพาะปลูก จำนวนปศุสัตว์ ราคาปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อจัดกิจกรรมที่นำไปขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย โครงการบำรุงและรักษาพระยาบรรลือ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้แทนสภาองค์กรชุมชน,ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ตามกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

 

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.