ข่าว ยะลาการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


วันนี้ 19 ม.ค. 64 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธาน พร้อมด้วย นายอดินันต์ นือเร็ง ผู้ใหญ่บ้าน นายอโนชา เหละดุหวี ผู้อำนวยการ รพ.สต. บาโงยซิแน นางสาวอาวารี ปีแต อสม. กิจกรรมในครั้งนี้ การรับมือและฟื้นฟูผลกระทบเนื่งจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save The Children) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วยสมาคมผู้เฝ้ามองแห่งเมือง (The LooKer) ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ครัวเรือนที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ผ่านการสื่อสารและสนับสนุนถุงยังชีพการเสริมสร้างความสามารถแก่เยาวชน ผู้หญิง และแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าถึงโอกาศในการฟื้นฟู การพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อสร้างความสามารถ ในการรับมือกับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ฟื้นฟูสภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมชุมชนให้มีความสามารถรับมือกับภัยพิบัติการแพร่ระบาด Covid 19 ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ/ข่าว  อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.