ชุมพร - ออกตรวจให้ความรู้และแนะนำ กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และกัมพูชา


เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศและคำสั่งจังหวัดชุมพร รวมทั้งประกาศกระทรวงแรงงาน ในการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวัน 29 ธ.ค.63 ผ่อนผันโดยให้มีการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมจำนวนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

วันที่  18 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรับผิดชอบด้านความมั่นคง  ได้มอบหมายให้  ปลัดจังหวัดชุมพร  พร้อมด้วย นายวโรจน์วุฒิ พราหมศรีชาย  หน.ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วจังหวัดชุมพรที่ 1 (ชป.1โควิด-19) โดยการสนธิกำลังของ  สมาชิก อส. 7 นาย  เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรพร้อมล่าม รวมจำนวน 6 คน   ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่บ้านละ 3 คน และ อสม.หมู่บ้านละ 3 คน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร ได้ร่วมกันออกตรวจแนะนำ แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และกัมพูชา ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า/หอพัก ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนและซอยต่างๆ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศและคำสั่งจังหวัดชุมพร รวมทั้งประกาศกระทรวงแรงงาน ในการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวัน 29 ธ.ค.63 ผ่อนผันโดยให้มีการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมจำนวนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ ต.ปากน้ำ  อ.เมืองชุมพร  จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนจัดสรร บ.บน ม.3 ต.ปากน้ำ  อ.เมืองชุมพร จำนวน 110 ครัวเรือน 2.ชุมชนสุขสันต์ ซ.ชลธีทวารา 11 (ประชาสัมพันธ์) บ.บน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จำนวน 100 ครัวเรือน 3.ซ.เทพนิมิตร บ.ตลาด  ม.2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จำนวน  120 ครัวเรือน

ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมาพักอาศัยในพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลสุขลักษณะ, มาตรการ D-M-H-T-T  ,ห้ามออกนอกเคหะสถานตามที่ทางราชการกำหนด ,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ ,ห้ามรวมตัวทำกิจกรรม ดื่มสุราหรือเล่นการพนัน ,ห้ามปกปิดข้อมูลญาติพี่น้องที่เข้ามาพักอาศัย  การเพิ่มความเข้มข้นในการจัดให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมิให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร(พื้นที่จังหวัดตอนใน)

เพื่อให้จังหวัดชุมพรปลอดจากเชื้อโควิด- 19 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้  ผู้ใหญ่บ้าน  และ อสม. จะช่วยกันเฝ้าระวัง ควบคุม ดูแล ให้เป็นไปตามประกาศ คำสั่ง และมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เดินทางไปทำงานต่างพื้นที่หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองโรค ขอให้เเจ้ง อสม. และสาธารณสุขดำเนินการตามอำนาจหน้าต่อไป

ภาพ/ข่าว ธนากรโกศลเมธี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.