ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา ประชุมสภาเทศบาลเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของทศบาล


เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายเจตน์ เมฆอรุณ ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้มีวาระที่สำคัญ และแจ้งที่ประชุมคือ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมทั้งเรื่องแจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย อปท.ต้องเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งดังกล่าวตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จะมีการรับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64 และจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 17 มี.ค.64 นี้

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.