นครเชียงรายวางศิลาฤกษ์ ศาลาจตุรมุขประดิษฐาน องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช


ที่บริเวณเกาะแม่ฟ้าหลวง บริเวณสนามฝึก รด.  พระไพศาลประชาทร"วิ." พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีดำเนินการสร้างพร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนกว่า 300 คน เข้าร่วม 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงรายกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายที่จะพัฒนาเชียงรายให้มีพื้นที่แสดงถึงความจงรักษ์ภักดีและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับลูกหลานตลอดไป ทั้งสถานที่แห่งนี้เป็นการแสดงออกและสะท้อนอัตลักษณ์ของล้านนา จึงได้มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ อาทิ สะพาน อาคาร จตุรมุข อื่นๆ ในรูปแบบโดดเด่นแบบล้านนา 

บนพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 38.2 ตารางวา นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกลายริ่มตลิ่งแม่น้ำกก โดยใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท ในการออกแบบก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์  ก่อสร้างทางวิ่งและปั่นจักรยาน และการสร้างงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและท่อระบายน้ำ  ซึ่งในวันนี้ พระอาจารย์พบโชค พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนคร นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจึงร่วมกันดำเนินการวางศิลาฤกษ์ ศาลาจตุรมุขประดิษฐาน องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้เป็นสถานที่สักการะองค์ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ขึ้นดังกล่าว 


ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.