รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมสร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันตามมาตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(นายสุชาติ ชมกลิ่น) มอบหมายที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอาธิศักดิ์ กังสวร และ นายสุเทพ  จำนงค์) และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี(นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์) มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวพรพิไล มะลอย ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี และนางสาววนิดาเงินรูปงาม ผู้อำนวนการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี   ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประกาศจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 แห่ง คือ


      1) บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ตั้ง  509/1 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,302 คน พนักงานไทย 981 คน (ชาย 303 คน,หญิง 678 คน) พนักงานต่างด้าว 321 คน (ชาย102 คน,หญิง 219 คน) (สัญชาติลาว) 

     2) บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เลขที่ตั้ง 446 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,005 คน พนักงานไทย  701 คน (ชาย 355 คน,หญิง 346 คน)
พนักงานต่างด้าว 304 คน (ชาย 175 คน,หญิง 129   คน) สัญชาติกัมพูชา (ชาย 157 คน,หญิง 129 คน)
สัญชาติจีน (ชาย 18 คน)

          เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่  เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย  สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวัง ประกอบกับกระทรวงแรงงานโดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(นายสุชาติ ชมกลิ่น) และจังหวัดปราจีนบุรีโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี (นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์)  มีคำสั่งให้ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด จึงสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนทั้ง 7 อำเภอ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ยาก

      ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตราการตามคำสั่งของกระทรวงแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนมาตราการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ยังคงปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้จังหวัดปราจีนบุรี ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร็ว

        นอกจากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ ครม.ได้มีมติอนุญาตให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอให้นำมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ไม่ให้นายจ้างทิ้งลูกจ้าง จนทำให้ลูกจ้างหลบหนี จนทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 มากขึ้น จึงได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งเข้าและออกนอกพื้นที่จังหวัดโดยเด็ดขาด

ภาพ/ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.