ระยอง - สหกรณ์จังหวัดระยอง ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โครงการพิเศษ 2 โครงการ


          เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายอนันต์  นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ได้แก่ 1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวน 800,000 บาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ไดกิ้นคอมเพลสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด และ 2) โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท ให้แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.