กรุงเทพมหานคร – สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป

 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่เพื่อลดการสูญเสียสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ และนายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กล่าวรายงาน โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ,หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาฯในครั้งนี้* วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ3 กลุ่ม สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสินค้าโปรตีนทางเลือก กลุ่มสินค้าอาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน และสินค้ากลุ่มผลไม้เปลือกบาง และเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ และแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่


** การประชุมสัมมนาฯ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมอาหารบรรจุภัณฑ์ในยุควิถีใหม่ โดย ผศ.ดร. เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรม และนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ การศึกษาและแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในอนาคต และยุทธศาสตร์และแนวทางการยกระดับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ โดย ผศ. วลัยรัตน์ เกษมสิน หัวหน้าโครงการฯ และผู้ร่วมโครงการ และในช่วงสุดท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม และเขียนแสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลไปสรุป วิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่อไป*** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับผลการศึกษาวิจัย บรรจุภัณฑ์ต้นแบบทั้ง  3 กลุ่ม จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ลดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง รวมถึงทันสมัย สะดวกสบาย ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของตลาด เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไปข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน //////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.