กรุงเทพมหานคร–สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีสัมมนา เรื่อง “ฉากทัศน์ สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand)

  


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม BB 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาฯ และ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน  โดยมี นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ นักวิชาการสังคมศาสตร์และกฎหมาย  และสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ,หน่วยงานเอกชน ,นักศึกษา และเกษตรกร เข้าร่วมเวทีสัมมนาในครั้งนี้ด้วย* ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การจัดเวทีสัมมนา เพื่อศึกษาสภาพสังคม ชนบท ท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบัน เพื่อจัดทำฉากทัศน์ของสังคม ชนบท ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในอนาคต และศึกษาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฉากทัศน์ดังกล่าว และเพื่อนำนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคณะวิจัย ฉากทัศน์สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทยภายใต้โครงการ เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand) ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการวิจัยฯ กระบวนการดำเนินการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ชนบท ท้องถิ่นไทยในช่วง 5 ศตวรรษที่ผ่านมา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย และทิศทางของภาพอนาคตและฉากทัศน์สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย และในช่วงสุดท้ายของการนำเสนอทางคณะวิจัยฯ ได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นและการจัดทำฉากทัศน์ฯ จากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการพูดนำเสนอ และการเขียนแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปสรุป ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำฉากทัศน์ของสังคม ชนบท ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand) ต่อไป

 


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกล้า / ผู้สื่อข่าว ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.