กรุงเทพมหานคร–สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ฉากทัศน์ สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand)

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม BB 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร, นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช, นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง, นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง, ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา  เปรมประภาส สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ, นายปฐมพงษ์ น้ำเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ,นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ นักวิชาการสังคมศาสตร์และกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ฉากทัศน์ สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทยภายใต้โครงการวิจัย เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand) โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และ ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน นักศึกษา และเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

* การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคม ชนบท ท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบัน เพื่อจัดทำฉากทัศน์ของสังคม ชนบท ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในอนาคต และศึกษาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฉากทัศน์ดังกล่าว และเพื่อนำนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคณะวิจัย ฉากทัศน์สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทยภายใต้โครงการ เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand) ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการวิจัยฯ กระบวนการดำเนินการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ชนบท ท้องถิ่นไทยในช่วง 5 ศตวรรษที่ผ่านมา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย และทิศทางของภาพอนาคตและฉากทัศน์สังคม ชนบท ท้องถิ่นไทย และในช่วงสุดท้ายของการนำเสนอทางคณะวิจัยฯ ได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นและการจัดทำฉากทัศน์ฯ จากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการพูดนำเสนอ และการเขียนแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปสรุป ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำฉากทัศน์ของสังคม ชนบท ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องประเทศไทยในอนาคต (future Thailand) ต่อไป

** นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเข้ามาทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องขาดแรงงานภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.