ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรม " วันเอามือสามัคคีลงแขกเหวี่ยงข้าวนาโยน " ที่อำเภอหนองบัว


เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม " วันเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าวนาโยน " ณ พื้นที่ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนองนา โมเดล ของผู้ใหญ่อำนาจ บุญนะ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว  ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ

   เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ เกิดจากการที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์คัดเลือกผู้นำต้นแบบอำเภอละ 1 คน อำเภอไพศาลี 2 คน รวมเป็น 16 คน ไปเข้ารับการฝึกอบรมทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนองนา โมเดล เพื่อกลับมาขยายผลดำเนินการในพื้นที่ตนเอง พร้อมขับเคลื่อนให้ความรู้กับครัวเรือน หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน ทั้ง 15 อำเภอ ในรูปแบบครูพาทำ หลังจากนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการกิจกรรมครั้งที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ และชาวบ้านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมการสาธิตแปลงข้าว โดยวิธีการปลูกโดยนาโยน และวิธีการทาบ/ตอนกิ่งพันธุ์มะม่วง เพื่อจัดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของเครือข่ายโคกหนองนา และชาวบ้านผู้สมัครใจ เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในการที่จะดำเนินการโคกหนองนาโมเดลโอกาสต่อไป
   ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการมาเอามื้อสามัคคีแปลงของผู้ใหญ่อำนาจ บุญนะ เพื่อมาถอดรหัสองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่อื่นให้เกิดความยั่งยืน โดยมีกิจกรรมคือ วิธีการเพาะปลูกข้าว โดยวิธีการโยนกล้าให้ได้ผลผลิต การห่มดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช แห้งชาม น้ำชาม การปล่อยปลากินพืชซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์ประมงน้ำจืด จังหวัดนครสวรรค์ การสาธิตการใช้พลังทดแทนไฟฟ้าในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากภาคเอกชน การสาธิตการทาบ/ ตอนกิ่งพันธุ์มะม่วง และได้รับเกียรติจากผู้แทนในอำเภอหนองบัว/หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 100 คน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 124 ตำบลๆละ 16 แปลง มีรูปแบบการดำเนินงาน คือ การขุดสระกักเก็บน้ำการทำนาเพื่อการยังชีพ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คงจะดำเนินการประมาณเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการนำไปขยายผลในแปลงอื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสินขับเคลื่อนโดย Blogger.