ลพบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 และนางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประธานสภาเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้* การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ร่วมกันหารือประเด็นปัญหาแต่ละจังหวัด และระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดทำข้อเสนอ มาตการ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภาคกลางต่อไป

--- สัมภาษณ์ นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ประธานประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ----

---- สัมภาษณ์ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ---


** ข้อมูลภาพข่าว : สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.