ลพบุรี-ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

 


วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุม และนางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

* การประชุมครั้งนี้ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ใช้โอกาสนี้รับฟังข้อมูลต่างๆ จากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เพื่อจะได้นำไปเสนอให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงานสำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างสูงสุดต่อไป 


--- สัมภาษณ์ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ---- 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 ///////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.