ลพบุรี-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครคนที่ 1 ,นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เขตจอมทอง ,ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา เปรมประภาส สมาชิกสภาเษตรกรกรุงเทพฯ เขตทุ่งครุ ,นายปฐมพงษ์  น้ำเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เขตหลักสี่ ,นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 1/ 2564 โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม และมีประธานสภาเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
* การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้  (1) ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทดแทนตำแหน่งว่าง (3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรและบุคลกรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ณ จังหวัดจันทบุรี และ (5) ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ร่วมกันหารือประเด็นปัญหาแต่ละจังหวัด และระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดทำข้อเสนอ มาตการ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภาคกลางต่อไป--- สัมภาษณ์ นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ประธานประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ----


---- สัมภาษณ์ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ---

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.