กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งธนบุรี ครั้งที่ 1/2564

 

 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งธนบุรีครั้งที่ 1/2564 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้.

 *  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเพื่อพิจารณา 1. การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตเขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตทุ่งครุ และเขตหนองแขม 2. การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีในกรณีที่ไม่มีสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางบอน 3. การจัดหาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 4. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคณะทำงานฯ โดยประธานได้ให้คณะทำงานแต่ละท่านแจ้งปัญหาในพื้นที่ให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรฯ พิจารณาในลำดับต่อไป ** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.