กรุงเทพมหานคร – สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 1/2564

 


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายเทพชัย  ปรีสง่า สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร ครั้งที่ 1/2564  และนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช เป็นเลขานุการ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และได้ดำเนินการตามวาระการประชุมดังนี้.
 *  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร 2. การติดตามและประสานการขุดลอกคลองฝั่งพระนคร และวาระเพื่อทราบดังนี้ 1.การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเขตสายไหม 2.ความคืบหน้าการขุดลอกคลองเขตหนองจอก 3.งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4.โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยประธานได้ให้คณะทำงานแต่ละท่าน นำเสนอข้อมูลของพื้นที่แต่ละด้านต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น แนวทาง การขับเคลื่อนแก้ไขในแต่ละด้าน ซึ่งดำเนินการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม พร้อมสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป

 


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

                                                             

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.