อุทัยธานี-โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดสาลวนาราม (วัดหนองจอก) ต.หนองจอก อ.บ้านไร่


เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 25 พ.ย.63 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหลักในการส่งเสริมแนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายหลักคือระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนภายใต้วิสัยทัศน ์สหกรณ์มั่นคงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอย่างยั่งยืน พันธกิจหลักที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 และเป็นการสร้างการรับรู้การเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไปจึงได้จัดทำ โครงการสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือนำแนวทางสหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในชีวิตต่อไป

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการมอบป้ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชุมชน ปี 2563 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ กลุ่มสายใยเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตแปรรูปโกโก้ พร้อมพิธีมอบพันธุ์ปลาและข้าวสารให้กับผู้แทนที่มาร่วมงาน และประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าโครงการและนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรซึ่งมีประชาชนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานดังกล่าว

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.