มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ รักษ์ดิน​ อุ้มน้ำ สืบสานศาสตร์พระราชา ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง(SGB)


วันนี้ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. พระเทพปริยัติเมธี ,รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 12 องค์กร การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ การบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง” และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นอัจฉริยะ​ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามฯ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 12 องค์กร ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบมาตรฐาน การบริหารจัดการน้ำระบบ “ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง” เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดการน้ำในรูปแบบต่าง ๆ  ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง โดยวิธีการเป็นการระบายน้ำลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินเป็นน้ำใต้ดิน เมื่อถึงหน้าแล้งเสามารถสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร และเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำในบริบทท้องถิ่นและชุมชน สร้างรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงาน" ธนาคารใต้น้ำแบบพอเพียง" การกำกับ การดูแลรักษา การติดตาม การประมวลผล การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น ให้สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ ต่อไป


ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.