ชลบุรี - ทลฉ.มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องมาเป็นเป็นปีที่ 9 แล้ว ณ. อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง 
 

เรือเอกกานต์  กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง  ได้ให้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต 

โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี  เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 


เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น

เรือเอกกานต์  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังมีแนวคิดในการพัฒนาครูไทยของโรงเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนำหลักสูตร TESOL (Teaching English to Speaker of Other Language) เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ดำเนินการอบรมให้กับคุณครูแต่ละโรงเรียน ที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบังนำร่องฝึกอบรมดังกล่าวไปแล้วจำนวน 1 รุ่น ให้กับคุณครูจำนวน 9 คน เมื่ออบรมครบตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันจากต่างประเทศ และความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2563 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  เป็นเงิน3,150,000.- บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต  2.โรงเรียนบ้านนาวัง 3.โรงเรียนบ้านบางละมุง 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านโรงหีบ 6.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 7.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ





ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.