จันทบุรี-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง

 

 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายจรัญ  ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 1 ,นายสมศักดิ์ เพ็งจันทร์ รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ,นายสัมพันธ์  มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ,นายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ,นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหาคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 โดยมีนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายทรงพล  พูลสวัสดิ์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน และมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 130 คน 


* การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ เกิดการบูรณาการในการปฎิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุด ทำงานอย่างมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกรและองค์กรสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย การจัดเวทีสะท้อนปัญหาในอดีตภายในองค์กร (สภช.สภจ.สกช.สกจ.) โดยแบ่งกลุ่มระดมสมอง/อภิปรายกลุ่ม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด การกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรม การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ เพื่อตอบสนองสร้างความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกร


*** นายจรัญ  ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จะได้นำข้อมูลที่สรุปวิเคราะห์จากทีมงานจัดโครงการในครั้งนี้ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครทราบ และนำไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มภาคกลางต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

 

//////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.