จันทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลางสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายทรงพล  พูลสวัสดิ์  ประธานสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัด, สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 130 คน


* การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เกิดการบูรณาการในการปฎิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุด สร้างความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างมืออาชีพให้แก่เกษตรกรและองค์กรสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย

 
1. เวทีสะท้อนปัญหาในอดีตภายในองค์กร (สภช., สภจ., สกช., สกจ.)
2. บรรยายพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกร และเรื่องบทบาท หน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ (สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน)

3.การแบ่งกลุ่มทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ เพื่อตอบสนองสร้างความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกร
4.การระดมสมอง/อภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ                        5.จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพและนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเรียบเรียง อภิปรายนำเสนอ และสรุปแต่ละประเด็นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
  

--------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ----------

--------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายทรงพล  พูลสวัสดิ์  ประธานสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ----------


** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.