นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกร และยุวเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “หลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกร และยุวเกษตรกรไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

โดยนายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 และโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ในเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวเกษตรกรในการเฝ้าระวังการเสพและการค้ายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน และสร้างให้ครอบครัวเกษตรกรเป็นสุขชุมชนเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายสภาเกษตรกร และยุวเกษตรกร 

โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายสภาเกษตรกร และยุวเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลและช่วยเหลือผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในวงจรของยาเสพติด เพื่อให้เครือข่ายสภาเกษตรกร และยุวเกษตรกรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี และมุ่งเน้นกิจกรรมสอดคล้องวิถีชีวิตชุมชนทางด้านการเกษตร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนในภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนครอบครัวและชุมชน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ทางด้านเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ขยายไปสู่เยาวชนและชุมชนน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความตระหนักโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ และนำองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป    * ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.