ฉะเชิงเทรา-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ร่วมกับสสส. โดยดร.ณัจยา แก้วนุ้ยขับเคลื่อนเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์การพัฒนาการเกษตร อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การรับรู้ความปลอดภัยจากผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมี” โดยมีนายนิกร  เบ็ญจวรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรม และมีเกษตรกรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
* ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน กล่าวว่าการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรืมให้เกิดการบริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม เพียงพอต่อวัน สร้างการรับรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเพาะปลูกพืช ผักสวนครัวในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น สร้างรายได้เศรษฐกิจต่อชุมชน และมีการอบรม เรื่องการคิดคุณค่าทางอาหารโภชนาการ(แคลอรี) ด้วยตนเองโดยคุณวิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการ จากกรมอนามัย การสาธิตเมนูสุขภาพอาหารพื้นบ้านใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ปลอดสารเคมี และการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ด้วยชุดทดสอบ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ให้แก่ภาคีเครือข่าย เช่นโรงเรียน ร้านอาหาร  เกษตรกร ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ และตลาด เพื่อสร้างความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกการบริโภคและสามารถไปขยายผลให้แก่ชุมชนและองค์กรตนเองต่อไป                                      

**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยในพื้นที่การเกษตรของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบบูรณาการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกร รวมถึงสร้างความเชื่อมัน เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจชื้อผลผลิตที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองต่อไป
-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน----- 


-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายนิกร เบ็ญจวรรณ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-----

*** ข้อมูลภาพข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.