เทพศาลาสานรัก ปันน้ำใจให้น้อง” โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้นักเรียนยากไร้


ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรไลออน์สี่แคว นครสวรรค์  มาเปนประธานในพิธี. มอบบ้านอบอุ่นให้แก่ครอบครัวของ เด็กหญิงญานิศา วันต่วน โดยมี นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครอง และคณะสโมสรไลออน์สี่แคว นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมในโครงการ

นายสังวร ยมรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กล่าวว่า การดำเนินงาน ในโครงการนี้อยู่ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกทุกคน และให้บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน และจัดทำรายงานต่อโรงเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานต้นสังกัดที่จะวิเคราะห์ วิจัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และกำหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวของนักเรียนยากไร้” เทพศาลาสานรัก ปันใจให้น้อง” ให้กับ เด็กหญิงญานิศา วันต่วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ 1 บุตรสาวของนางบำรุง วันต่วน นายสมชาย วันต่วน ซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวันทั่วไป ซึ่งลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและแข็งแรง  ทางโรงเรียนจึงร่วมกับ สโมสรไลออนสี่แคว นครสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ช่วยกันดำเนินงานสร้างบ้านหลังดังกล่าว ในสภาพที่แข็งแรง และส่งมอบให้เด็กหญิงญานิศา วันต่วน ไว้เป็นที่พักอาศัยอย่างอบอุ่น มีความสุขต่อไป
ซึ่งในวันนี้ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่และทางสโมสรไรออนสี่แควนครสวรรค์ได้จัดมอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์จำนวน 10 ทุน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้ทำพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนเรียนดีและยากจน จำนวนทั้งสิ้น 4 หลัง

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ (0619525644, 0886436594)


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.