จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563


วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยมูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
ของมูลนิธิฯ ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติและเด็กพิการ โดยคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาอนุมัติทุน ให้กับเด็กพิการในจังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษา 2563 จำนวน 111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
 
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวพระดํารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  แสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้การพัฒนาบุตรหลานของท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษานี้จึงเป็นส่วนที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่ กับพ่อแม่ผู้ปกครองข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภาพ/ข่าว ต้อย​ news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.