เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ปล่อยตัวผู้ต้องขังกลับสู่ชีวิตใหม่พร้อมเป็นพลเมืองดี หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (30 ต.ค.63) ที่เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป โดยมี นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย ผู้บังคับการเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ และญาติของผู้ที่ได้รับการอภัยโทษ เข้าร่วมพิธีและมารอรับกลับสู่ภูมิลำเนา

นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย ผู้บังคับการเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ในส่วนของเรือจำฐานทัพเรือสัตหีบมีนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 43 นาย ได้ปล่อยตัว จำนวน 17 นาย ได้ลดแล้วครบกำหนดปล่อยตัว จำนวน 8 นาย และได้รับการลดโทษ จำนวน 18 นาย ทั้งนี้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้มีการอบรมเตรีรยมความพร้อมก่อนปล่อยตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การพัฒนาด้านรางกายและจิตใจ การฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตในสังคม และการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อยผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป และเมื่อได้รับโอกาสอันดีนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปฏิบัติตนเป็ฯคนดีของบิดามารดา ของครอบครัวและประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมั่นรักษาศีล กลับตัวกลับใจ เป็นคนดี ไม่หวนกลับไปปฏิบัติในสิ่งที่ผิดซ้ำอีก เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นที่รักของครอบครัว และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.