เชียงใหม่-ประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)และมอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกสมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและมอบโล่รางวัลฯ นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดประชุม สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีๆละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับได้ จึงมีเหตุจำเป็นในการเลื่อนการจัดประชุม และกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ และในโอกาสนี้


ด้วยผู้บริหารโรเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ซึ่งได้ดำเนินการสมัครใจ
ถ่ายโอนสถานศึกษามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ได้มีความคิดเห็นร่วมกันว่า โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เดิมน่าจะมีศูนย์รวมความคิด และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีแนวทางการปฏิบัติราชการหลายประการที่ไม่คล่องตัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อีกทั้งยังมีแนวทาการปฏิบัติราชการหลายประการที่ไม่คล่องตัว และมีบางประการ ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงเสียสิทธิ ขาดขวัญกำลังใจ และประการสำคัญในเป้าหมายการจัดการศึกษาคือต้องพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ จึงได้ขอจัดตั้งสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนท้องถิ่นวังสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนซื่อสมาคมเรียบร้อยแล้ว เป็น "สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย" หรือตัวย่อ ส.บ.อ.ท. เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 รวมการดำเนินการสมาคมฯเป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปี เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา อาชีวศึกษา เป็นสมาชิกได้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของหมู่สมาชิก
3. พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของสมาชิก
4. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิก
6.จัดกิจกรรมอันเป็นกุศล และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทาง
การศึกษากับองค์กรอื่น
7. ส่งตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรมการข้าราชการครู แลบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการอื่นๆ
8. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
9. ไม่ตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือสนุกเกอร์ในนามสมาคม
การจัดตั้งประชุมครั้งนี้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม
การประชุมสัมมนาวิชากาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนาวิชาการ คือ เรื่อง "วิถีชีวิตใหม่ (New Norma) ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี (ราชบัณฑิต) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติ ปี 2563 , คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนต้นกล้า ,คุณณิชา ทิพยาพงศกร นักวิจัยในทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDR) , และ นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งกิจกรรมการมอบโล่รางวัลให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ซึ่ง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดย นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการฯและ นางปาลีรัฐ มานะเลิศ รองผู้อำนวยการ ขึ้นรับโล่รางวัลด้วย และการมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 การแถลงผลงานสมาคม และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการชองสมาชิกในภาคค่ำ การดำเนินการประชุมได้รับความร่วมมือเป็นอย่าดียิ่งจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วน รวมทั้งประสานงานต่างๆ และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการวิชาการ ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีและสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ทำให้ภาพงานแห่งความสำเร็จเกิดขึ้น


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.