ชลบุรี - นิคมฯแหลมฉบัง เปิดการอบรม โครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ "เป็นองค์การหลักมีที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน" จึงมุ่งเน้น การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรม สังคม ขุมชน และ สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การกับดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงานในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคม ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชนต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับการอบรมฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มีงานทำ สร้างรายได้ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขต่อไป

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.