ชลบุรี - คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดช่องแสมสาร


เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และพระเถรานุเถระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดชลบุรี ณ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชลบุรี เขต 8 นางสายภิญย์ สิชฌนกฤษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายอุดร พิทักษ์กรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ผู้กล่าวรายงาน ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ถวายการต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งโครงการฯ ในครั้งนี้ จังหวัดชลบุรีได้รับคัดเลือกสถานที่และหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ได้แก่ วัดช่องแสมสาร บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ วัดบางเสร่คงคาราม หมู่ที่ 4 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นายอุดร พิทักษ์กรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กล่าวว่า บ้านหนองน้ำเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีประชากรจำนวน 1,827 คน จำนวน 644 ครัวเรือน มีนายอิสระ คุ้มครองทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองน้ำเค็ม มีวัดช่องแสมสาร เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ภายในหมู่บ้านและต้องการให้หมู่บ้านมีความสงบสุขร่มรื่น จึงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบายของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น หมู่บ้านหนองน้ำเค็มมีผู้สนในเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,462 คน อยู่ลำดับที่ 17 ของอำเภอสัตหีบ จากจำนวน 47 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80 โดยการดำเนินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อสนองนโยบายมหาเถรสมาคมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และปลูกฝังให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มโนธรรม และมนุษยธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนา มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และเกิดภูมิคุ้มกันทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ อีกทั้งปลูกฝังให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้รัก สามัคคี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ซึ่งในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมแล้ว วัดช่องแสมสาร โดยพระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร  ยังจัดให้มีการปล่อยสัตว์น้ำและปลูกปะการัง ณ บริเวณชายหาดวิหารหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์ โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการได้ขึ้นสักการะหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าว NEW13 รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.