กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6/2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มเกษตรกรที่การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ

วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้  (1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (2) การขอสนับสนุนวัคซีนไข้หวัด ไก่ เป็ด และการทำหมันสัตว์ (สุนัข,แมว) ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ และบางขุนเทียน จากปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร (3) คณะกรรมการเพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4) ปัญหาคลองตื้นเขินที่ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (5) การขอรับการสนับสนุนปูนโดโลไมค์ จากสถานีพัฒนาที่ดิน ใช้ในพื้นที่ทวีวัฒนา (6) การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝั่งธนบุรี (7). เงินสวัสดิการสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกรกรุงเทพฯต่อไป 

                                        
* การประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  รางวัลดีเด่น 1 รางวัล คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยุ้งข้าวสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 1 รางวัล คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะ คลองสิบสาม แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้ไว้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแรงผลักดันไปสู่การพัฒนายกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น สามารถที่จะพัฒนาก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม อันจะสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.