เมืองปากน้ำโพ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง


ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ที่ห้อง 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  

ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2558 ขึ้น เมื่อ เดือน สิงหาคม 2558 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้ กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนป้องกันสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้อำนวยการจังหวัดรับผิดชอบในการป้องกันและสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยคำนึงถึงการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับบริบทและแนวโน้มของพื้นที่  บนฐานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  สถิติ  อย่างรอบด้าน  รวมถึงสถานการณ์ภัย   ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การลดและป้องกันความเสี่ยงจากสาธารณภัย  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  โดยศึกษาถึงพื้นที่เสียงภัย  สถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ  ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัย  หอเตือนภัย ช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ พื้นที่รองรับการอพยพ  จุดที่กำหนดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหลักของจังหวัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นถึง การสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ระงับเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จุดเติมน้ำเพื่อดับไฟ (ประปาหัวแดง)   ถังดับเพลิงในชุมชนและตลาดสด  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น


 ภาพ/ข่าว อัมพณ​ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.